Partizanska naloga v filmu Most

Lev Centrih

Povzetek:

Namen pričujočega prispevka je v opredelitvi funkcije partizanske naloge v filmu Hajrudina Krvavca z naslovom Most (1969), ki jo v ta namen obravnavamo na dveh medsebojno povezanih ravneh: kot zgodovinsko temo filmske fabule in kot način organiziranja filmskega zapleta. Imperativ partizanske naloge je tista izhodiščna točka, skozi katero je mogoče brati protislovja jugoslovanske revolucije, hkrati pa tudi formirati filmske akterje. V tem pogledu skušamo pojasniti, kako je mogoče Krvavčev Most razumeti kot paradigmo jugoslovanskega partizanskega filma.

Abstract:

The Partisan Task in The Bridge

The aim of the following article is to designate the status of the partisan task, as seen in The Bridge (1969), directed by Hajrudin Krvavac. The partisan task is elaborated on two interconnected levels; as a historical background of the film plot and as a mode of organization of the plot in question as well. Through the imperative of the partisan task it is possible both: analyzing contradictions of the Yugoslav revolution and creation of the film characters. It is also possible to designate Krvavac’s The Bridge as a paradigm of the Yugoslav partisan film.