Zapiski o Brenkovih zapiskih

Darko Štrajn

Povzetek:

Francè Brenk je za slovensko kulturo implicitno opravil delo vsaj Rudolfa Arnheima in Huga Münsterberga skupaj. Njegovo knjigo iz l. 1951, Zapiski o filmu, torej kaže opredeliti za prvi primer izrecnega teoretskega pisanja o filmu v slovenščini in potemtakem za temelj slovenske filmske teorije. Besedilo knjige kaže na to, da je avtor dodobra proučil filmsko področje z interdisciplinarnih vidikov, med katerimi najdemo poleg estetskih tudi sociološke, ekonomske in splošnejše filozofske prvine. Zapiski so torej delo na področju filmskih študij avant la lettre, a hkrati tudi programski dokument kot konceptualizacija temelja za filmsko proizvodnjo v Sloveniji. Knjiga zato vsebuje diskurz, ki je vzniknil na presečišču med takrat aktualno teorijo filma, zgodovinskim položajem slovenske narodne skupnosti in političnimi ter ideološkimi okoliščinami. To pomeni, da je avtorjevo pisanje ciljalo na realizacijo projekta nacionalne kinematografije, ki se je avtorju kazala tudi kot posledica in hkrati agens družbenih sprememb.

Abstract:

Notes on Brenk’s Notes

What Francè Brenk implicitly did for Slovenian culture can compare to the work of at least Rudolf Arnheim and Hugo Münsterberg combined. His 1951 book Notes on film should be considered the first case of an explicit theoretical writing about film in Slovenian and, therefore, the basis of Slovenian film theory. The book’s contents show that the author had thoroughly examined the film field from interdisciplinary aspects, which include, in addition to the aesthetic, also the sociological, economic and general philosophical elements. Notes are therefore a work in the field of film studies avant la lettre, but also a policy document conceptualizing the foundation of film production in Slovenia. Hence, the book contains a discourse that emerged at the intersection of the film theory of the time, the historical position of the Slovenian community and the political and ideological circumstances. This means that Brenk’s writing aimed at the realization of the project of national cinema, which seemed to him to be a result and at the same time an agent of social changes.