Dežela selektivnega pogleda: vračanje podobe nevidnih delavcev sveta

Andrej Šprah

Povzetek:

Prispevek se osredotoča na slovenski politični dokumentarec V deželi medvedov, ki obravnava perečo problematiko »nevidnih delavcev sveta«. Film se nevralgični situaciji posveča skozi optiko »protagonista« Armina Salihovića, ki se je uspel iztrgati iz primeža izkoriščevalskega začaranega kroga in postal aktivist v sklopu biosindikalistične iniciative IWW (Invisible Workers of the World); to združenje se ne zavzema samo za popravo krivic, ki so jih utrpeli sezonski delavci v Sloveniji, marveč za pravice vseh delavcev sveta. V izmenjavi individualnih in kolektivnih izkušenj nam film pokaže nedoumljive razsežnosti slovenskega izkoriščevalskega pogona, hkrati pa pričamo tudi procesom organiziranja delavcev, ki so odločeni, da se bodo borili z vsemi razpoložljivimi sredstvi.

Abstract:

The Land of a Selective Gaze: The Return of the Image of the Invisible Workers of the World

The contribution focuses on the Slovenian political documentary In the Land of Bears, which deals with the pressing problem of the “invisible workers of the world”. The film examines this acute situation through the optics of its “protagonist” Armin Salihović, who managed to wrest himself from the grip of the exploitative vicious circle and became an activist in the framework of the biounionistic initiative IWW (Invisible Workers of the World); this association does not fight only for righting the wrongs suffered by seasonal workers in Slovenia, but for the rights of all workers of the world. In the alternation of individual and collective experiences, the film shows us the unfathomable dimensions of the Slovenian exploitative drive, but at the same time lets us witness the organisation of workers determined to fight back with any means at their disposal.