Vse pošasti so enake

Rok Benčin

Povzetek:

Prispevek primerja različne načine sociološko-političnega interpretiranja metaforike pošasti: če »klasična« kritična teorija pošasti razume kot popačene podobe družbenih antagonizmov, postmoderna etika reprezentacije zahteva neizkrivljen prikaz njihovih žrtev. Članek nato obravnava nekatere modifikacije pošastnega imaginarija v sodobni popularni kulturi, od »počlovečenja« pošasti v TV-serijah Zvezdne steze (Star Trek) in Prava kri (True Blood) do transformacije metafore proletariata od Frankensteinove pošasti do zombijev.

Abstract:

All Monsters Are Equal

This paper compares several ways of socio-political interpretation of monster-metaphors: if “classical” critical theory understands monsters as deformed images of social antagonisms, the postmodern ethics of representation demands an undistorted portrayal of their victims. The article also discusses some modifications of the monstrous imaginary in contemporary popular culture, from the “humanisation” of monsters in TV series Star Trek and True Blood to the transformation of the metaphor for proletariat from Frankenstein’s monster to zombies.