Ostrenje pogleda - razširjen program

Predstavitev programa in zapise z delavnic filmsko-vzgojnega in ustvarjalnega programa za otroke in mlade Ostrenje pogleda smo preselili na portal: https://ostrenjepogleda.wordpress.com/

OSTRENJE POGLEDA – BREZPLAČEN FILMSKO-VZGOJNI
PROGRAM ZA OTROKE IN MLADE

Pri Društvu za širjenje filmske kulture KINO! se zavedamo, da film sicer lahko nastopi kot zelo prikladen didaktični pripomoček, a v filmsko-vzgojnem programu »Ostrenje pogleda« si prizadevamo predstavljati in podajati film kot umetnost – v tem smislu lahko film ključno pripomore k otrokovemu in mladostnikovemu razvoju kritičnega mišljenja, estetskega čuta in ustvarjalnih sposobnosti.

FESTIVALSKE FILMSKO-KRITIŠKE DELAVNICE ZA DIJAKE (IN ŠTUDENTE):
- na Festivalu slovenskega filma OSTRIMO POGLED NA SLOVENSKEM FILMU
- na Mednarodnem festivalu animiranega filma Animateka OSTRIMO POGLED Z ANIMACIJO
- na Mednarodnem filmskem festivalu Kino Otok OSTRIMO POGLED NA PL AŽI
- na festivalu horror filma Kurja polt NAJEŽIMO DLAKO, OSTRIMO POGLED

V sklopu filmsko-kritiškega festivalskega programa »Ostrenje pogleda«
za dijake in študente na festivalih se v sproščenem festivalskem vzdušju vsakodnevno srečujemo s skupino prijavljenih mladostnikov, gledamo filme in poglobljeno diskutiramo, oboje pa rezultira v pisanju filmske kritike.
Besedila se premlevajo skozi pogovor z mentorjem, ki podaja konstruktivno kritiko, komentarje in smernice med delom v nastajanju. V pogovore vključujemo avtorje, filmske in festivalske delavce. Končne izdelke objavljamo na festivalskih spletnih straneh in spletni strani Društva Kino!, izbor najprodornejših tekstov pa v reviji KINO!.

PRIMER FESTIVALSKE FILMSKO-KRITIŠKE DELAVNICE:
NAJEŽIMO DLAKO, OSTRIMO POGLED

Filmsko-kritiška delavnica za dijake (18+) in študente »Naježimo dlako,
ostrimo pogled« poteka v organizaciji sodelavcev Društva KINO! pod okriljem festivala žanrskega filma Kurja polt v Slovenski kinoteki. Na delavnici z dijaki in študenti skozi poglobljeno diskusijo ob izbranih žanrskih poslasticah spoznavamo žanrski film, njegove specifike in zakonitosti, se navdušujemo ob avdio-vizualnih posebnih učinkih in ostrimo pogled ob subverzivnih prevratih žanrskih zakonitosti. Udeleženci ob smernicah, konstruktivni kritiki in komentarjih mentorjev ustvarjajo filmsko-kritiška besedila. Končni izdelki so objavljeni na spletni strani revije KINO! in v tiskani verziji revije.

OSTRENJE POGLEDA NA ŠOLI: FILMSKI IN FILMSKO-KRITIŠKI
KROŽKI ZA DIJAKE, KI SE ODVIJAJO NA SREDNJIH ŠOL AH

Filmsko-kritiški krožek »Ostrenje pogleda« se odvija v sodelovanju s
srednjimi šolami in gimnazijami. Na srečanjih z dijaki na šoli, ki potekajo
enkrat ali dvakrat mesečno, si ogledujemo izbrane mladinske filme in se o njih pogovarjamo s poudarkom na osnovah filmskega ustvarjanja. Dijaki se spoznavajo z različnimi stili pisanja filmske kritike in se v pisanju ob usmeritvah mentorja preizkusijo tudi sami. Končne izdelke objavimo na spletni strani Društva KINO!, izbor pa v reviji KINO!.

OSTRENJE POGLEDA NA POČITNICAH
Dijakom čas krompirjevih počitnic popestrimo s filmsko-kritiško
teoretsko-praktično zastavljeno delavnico »Ostrenje pogleda na počitnicah«, ki poteka v Slovenski kinoteki. Delavnica temelji na daljšem predavanju, na katerem sodelavci Društva KINO! dijake uvedejo v svet filmske umetnosti in zarišejo kontekste predvajanega filma, po ogledu pa sledi vodena razprava, s katero poskušamo v udeležencih vzdramiti kritičen odnos tako do filma kot do sveta. Udeleženci imajo ob pomoči mentorjev tudi možnost brusiti peresa in se uriti v pisanju filmsko-kritiških besedil.

OSTRENJE POGLEDA NA OBISKU V VRTCU
V sklopu dodatnih dejavnosti »Ostrenje pogleda na obisku v vrtcu« ljubljanskim vrtcem ponujamo 3-urne obiske (oziroma po dogovoru), na katerih predstavljamo filmsko umetnost na najmlajšim prilagojen način, ki temelji na interaktivnosti s poudarkom na ustvarjanju. Tako predstavljamo izbrane tematske sklope, preko katerih poskušamo že v najmlajših vzbuditi radovednost in razviti senzibilnost za filmsko umetnost: lutkovna in risano animacija, glasba v filmu (ob tem ponujamo tudi obisk glasbenika, ki pospremi filmske izseke in s tem prikaže funkcionalnost glasbe v filmu), nemi/zvočni film, razvoj igre. V dogovoru s pedagogi nudimo tudi možnost izbora posameznih drugih tematskih sklopov, ki jih približamo skozi izseke filmov o okolju, naravi, živalih ...

OSTRENJE POGLEDA NA OBISKU V OSNOVNI ŠOLI
Film je v šoli pogosto uporabljen, a predvsem kot orodje pri posameznih šolski predmetih. Skozi program »Ostrenje pogleda na obisku v osnovni šoli«, ki je tematsko-pedagoško prilagojen posameznim triadam, skušamo na interaktiven in ustvarjalen način učencem predstaviti filmsko umetnost kot tako in skozi film vzbudit kritičen odnos – do filma kot umetnosti kot tudi do filma kot medija, ki presega šolske stene, saj prav skozi film lahko vzpostavljamo kritičen odnos do sveta. Pripravljena pedagoška gradiva ponujajo pedagogom tudi iztočnice za nadaljnjo uporabo pri pouku.

Prvi triadi nudimo 3-urne obiske (oziroma po dogovoru), na katerih interaktivno s poudarkom na ustvarjanju predstavljamo posamezne tematske sklope: lutkovna in risana animacija, glasba v filmu (ponujamo tudi obisk glasbenika, ki pospremi filmske izseke in tako prikaže funkcionalnost glasbe v filmu), nemi/zvočni film, razvoj igre. V dogovoru s pedagogi pa se osredotočimo tudi na posamezne izbrane tematske sklope (npr. izseki filmov o okolju, naravi, živalih itn.).

Drugi triadi v 2–3 šolskih urah (oz. po dogovoru) domišljeno predstavljamo filmsko umetnost skozi prehod iz nemega v zvočno obdobje, filmski prostor in čas, glasbo in zvok, posebne učinke, lutkovno animacijo. V dogovoru s pedagogi se posvetimo tudi posameznim izbranim tematskim sklopom, ki jih skupaj obravnavamo s pomočjo filmov o ustvarjalnem preživljanju prostega časa, odraščanju, prijateljstvu itn.

S tretjo triado si ogledujemo mladinske filme (ponujamo tudi možnost obiska nekaterih slovenskih avtorjev, predstavljamo avtorske pristope v mladinskem filmu, nudimo ustvarjalno delavnico v sklopu »film in strip«. V dogovoru s pedagogi predstavljamo tudi posamezne sklope, ki se tematsko prilagajajo zanimanju in problematiki mladih (na primer tegobe odraščanja, drugačnost itn.).

OSTRENJE POGLEDA NA OBISKU V SREDNJI ŠOLI
»Ostrenje pogleda na obisku v srednji šoli« na didaktično-interaktiven način dijakom približuje filmsko umetnost in skoznjo ostri kritični odnos – tako do filmske umetnosti kot sveta. Dijake seznanjamo s filmskimi pojmi skozi različne tematske teoretsko-zgodovinske sklope, kot so npr. filmski prostor in čas, avtorski pristop v filmu, studijski in zvezdniški sistem, teorija mladinskega filma. V izbiro tematskega bloka in v samo snovanje programa želimo vključiti tudi profesorje. V dogovoru z njimi dijakom približujemo teme, s katerimi se soočajo v vsakdanu: na primer ustvarjalni prosti čas, odraščanje, prebujanje spolnosti, odvisnost, drugačnost ... Ob tem vzpostavljamo tudi smernice za nadgradnjo tematike in nadaljnjo uporabo filmskih pojmov pri drugih predmetih.

OSTRENJE POGLEDA NA OBISKU V ML ADINSKIH CENTRIH
»Ostrenje pogleda na obisku v mladinskih centrih« je program, ki poteka v mladinskih centrih Mestne občine Ljubljana in omogoča neformalno druženje ter kulturno-umetnostno izobraževanje tudi za tiste otroke in mlade, ki v primarnem okolju nimajo možnosti pridobivanja kulturnega kapitala. Ogled izbranega filma spremlja diskusija, skozi katero pri mladih vz(pod)bujamo poglobljen in kritičen odnos do filmske umetnosti, njene zgodovine in sveta.

OSTRENJE POGLEDA: »ANDRÉ BAZIN SKOZI BESEDO IN
PODOBO«: BRALNI KROŽEK Z A ŠTUDENTE

Na bralnem krožku se s študenti posvečamo osnovnim filmsko-teoretskim tekstom in tako na neformalen način, ob prijetnem druženju v prostorih Slovenske kinoteke odpiramo prostor filmski teoriji, ki je v uradnih študijskih kurikulumih navadno postavljena na stranski tir. Srečujemo se dvakrat mesečno, z udeleženci diskutiramo o vnaprej prebranih odlomkih izbranih besedil ter premlevamo morebitne zagate in pojme, ki jih srečujemo v tekstih. Začeli smo z branjem enega temeljnih tekstov filmske teorije: André Bazin: Kaj je film?, ki ga je l. 2010 izdalo Društvo za širjenje filmske kulture KINO!. V nadaljevanju bomo prebirali še druge zanimive in aktualne naslove, ki so izšli pri Društvu KINO!, posvetili pa se bomo tudi teoretskim besedilom, izdanim v bogati zakladnici Slovenske kinoteke.

KINO! PUBLIKACIJE
Poleg izdajanja revije Društvo KINO! deluje tudi kot knjižni založnik. Med pomembnejšimi, že izdanimi temeljnimi deli velja navesti edino domačo knjigo s področja teorije in prakse animiranega filma, kultno Šola risanega filma (Borivoj Dovniković), knjižico Evidenca filma (Jean Luc Nancy), prvi slovenski prevod tega francoskega filozofa v knjižni obliki, ter ključna dela s področja filmske teorije, kot so Kaj je film? (André Bazin), O filmu Bertolta Brechta, Kinematografska pripoved Jacquesa Rancièra, Prizorišče odpora: Sodobni dokumentarni film in zagate postdokumentarne kulture Andreja Špraha (nagrada zlata ptica) in Film proti spektaklu Jean-Louisa Comollija itn.

KINO! MLADINSKI FILM in TEORIJA FILMSKE VZGOJE
Pri Društvu KINO! se zavzemamo za širjenje filmske vzgoje na praktični in tudi na teoretski ravni. V naših publikacijah namenjamo področju mladinskega filma in teoriji filmske vzgoje veliko prostora že zdaj, v prihodnosti pa nameravamo te tematske sklope še poglobiti in razširiti. Poleg pedagoških priročnikov smo v reviji KINO! 25/26 v središče postavili prav mladinski film, ki kot izredno vitalna filmska forma na inovativen način ne bogati le same filmske umetnosti, temveč dokumentira, predvsem pa komentira družbene strukture skozi oči tistih, ki se v družbeno geologijo šele vključujejo. V rubriki Šolska ura redno objavljamo izbrane temeljne teoretske tekste.

Nosilec programa je Društvo za širjenje filmske kulture KINO!. Glavna izvajalka delavnic je dr. Maja Krajnc, odg. urednica revije KINO! in izvajalka pedagoškega programa Kino-katedra za osnovnošolce in srednješolce v Slovenski kinoteki, ob asistenci filmske kritičarke Anje Banko in Gašperja Markuna ter članov uredništva KINA!.

Program podpira Slovenski filmski center.

www.e-kino.si

dr. Maja Krajnc (040 720 717)

E-mail: ostrenje.pogleda@gmail.com
ali
urednistvo@e-kino.si